از وضع اقتصاد ناراحت نباشید، تو میشیگان هم مردم مشکل دارن

از وضع اقتصاد ناراحت نباشید، تو میشیگان هم مردم مشکل دارن
@Geconomy