🎥: سخنان شنیدنی، استاد جامعه شناسی دانشگاه UCLA

🎥 #ویدئو: سخنان شنیدنی #کوان_هریس،استاد جامعه شناسی دانشگاه UCLA

در این بخش از ویدیو کوان #ایران را با کشورهایی مانند #سوریه، #لبنان و #ترکیه مقایسه می کند و تصریح دارد که دولت در ایران هیچگاه سیاست قومی یکسان ساز نداشته است.

🔗 https://twitter.com/sheshgalani/status/1077482464908500994?s=19

🌍 @internationalrel