حرف‌های ما هنوز ناتمام ….. تا نگاه می‌کنی:. وقت رفتن است

حرف های ما هنوز ناتمام...

تا نگاه می کنی:
وقت رفتن است

باز هم همان حکایت همیشگی!

پیش از آنکه باخبر شوی
لحظه ی عزیمت تو ناگزیر می شود

آی...
ای دریغ و حسرت همیشگی!

ناگهان
چقدر زود
دیر می شود!

#قیصر_امین‌پور
🌍 @InternationalRel