خبرنگار شرق … …🌍

#توییتر #محمد_مساعد خبرنگار #روزنامه شرق

#چابهار
#ایران
#پاکستان
#تلنگر
🌍 @internationalrel