✍🏻 فارین افرز: کنگره چگونه می‌تواند سیاست خارجی را بازگرداند؟.. 🔗

✍🏻 فارین افرز: کنگره چگونه می‌تواند سیاست خارجی #آمریکا را بازگرداند؟

🔗 https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2018-11-07/how-congress-can-take-back-foreign-policy?cid=int-flb&pgtype=hpg