حقیقت ضروری ست (ll faut la vérité «). ✍ پویا ایمانی

حقیقت ضروری ست ( ll faut la vérité" )
✍ پویا ایمانی


🔶عبارتی ست از دریدا در کتاب " مواضع" (ص.80 متن فرانسه). مترجم انگلیسی برگردانده به truth we must havé, که با توجه به فحوای بحث دریدا درست و دقیق است، چون فیلسوف در اینجا دارد می گوید مسئله اش به هیچ وجه ایجاد گفتمانی علیه حقیقت و علم نیست و اتهامات رایج بی اساس اند. ولی این ترجمه آشکارا بازی نویسنده با کلمه ی faut را نادیده می گیرد. در زبان فرانسه faut ضرورت و بایستگی و ایجاب را می رساند- این درست، ولی دریدا اینجا معنای دیگر faut را هم سراغ کرده. این معنای دیگر نه از فعل falloir,بلکه از فعلfallere هم می رسد به facere, به معناهای ساختن، ایجاد کردن عمل کردن، نوشتن، خلق کردن، آفریدن، بنا کردن، تولید... حقیقت ضروریست- البته. ولی این حقیقت ضروری ساخته شده و مصنوع است، عمل آمده، نوشته شده، اصلن خود آن عمل نوشتن، خود آن لحظه ی ساختن و آفریدن، می تواند لغزشی بوده باشد و قصوری... . اینها هم در جمله ی ساده ی دریدا هست.
-------------------------------------

کانال ما را به دوستانتان معرفی بکنید 👇


@Kajhnegaristan