کاری که دوست دارم با استادایی که نمره نمیدن انجام بدم😅 …🎓

#زنگ_تفریح

کاری که دوست دارم با استادایی که نمره نمیدن انجام بدم😅


🎓 @PhdHi