🔴 رشته‌های جدید آزمون تخصصی تصویب شد.. D) خبرداد

🔴 رشته‌های جدید آزمون #دکتری تخصصی تصویب شد

🔸 دبیرخانه علوم پایه، بهداشت و تخصصی وزارت بهداشت از تصویب رشته‌های جدید آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) خبرداد.
🔸 بنابر اعلام دبیرخانه علوم پایه، بهداشت و تخصصی وزارت بهداشت و با توجه به مصوبات جدید شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی، سه رشته به رشته‌های آزمون دکتری (Ph.D) سال ۹۸ اضافه شد.

🎓 @PhdHi