وقتی موقع امتحانا میگن وقت بزار با هم بریم بیرون!! …. 🎓

وقتی موقع امتحانا میگن وقت بزار با هم بریم بیرون !!🎓 @PhdHi