🔴 رئیس دانشگاه الزهرا: گرانی باعث افزایش ۳۰ درصدی تقاضای دانشجویان برای غذای سلف و خوابگاه شده است …

🔴 رئیس دانشگاه الزهرا: گرانی باعث افزایش ۳۰ درصدی تقاضای دانشجویان برای غذای سلف و خوابگاه شده است.


🎓 @PhdHi