در جنگل‌های ایتالیا تابلوهایی با این مضمون نصب کرده‌اند:.. پس خواهشمندیم مثل حیوانات رفتار کنید!

در جنگل‌های ایتالیا تابلوهایی با این مضمون نصب کرده‌اند:

این حیوانات نیستند که جنگل را کثیف می‌کنند بلکه انسان‌ها هستند.
پس خواهشمندیم مثل حیوانات رفتار کنید!