این یک نقاشی نیست... همه انسان‌ها سیاسی هستند. گرامشی

این یک نقاشی نیست.

همه انسان‌ها سیاسی هستند. گرامشی

ولی آنجا دو دست بود
اندامی بود رها شده در باد.
کسی بود که راه‌های زیرزمینی را می‌شناخت... . مجید نفیسی

@andaromidvari