🔻انتقادی تند از نحوه انتخاب وزیر اطلاعات …

🔻انتقادی تند از نحوه انتخابِ وزیرِ اطلاعات
#وفسی
#حوزه_علمیه_تهران


@antioligarchie