🔺 «تمامی خانواده‌های چهارنفره و بزرگتر» در تمامی شهرهای کشور که با قانون کار زندگی می‌کنند زیر قرار دارند …منبع: مرکز پژوهش‌های مج

🔺«تمامی خانواده‌های چهارنفره و بزرگتر» در تمامی شهرهای کشور که با #حداقل_دستمزد قانون کار زندگی می‌کنند زیر #خط_فقر_مطلق قرار دارند


منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس

🀄️محمد مساعد

@antioligarchie