🔻وقتی مسوولین میگن همه چی روبه راهه

🔻وقتی مسوولین #دولت میگن همه چی روبه راهه


@antioligarchie