🔻نمایندگان مجلس خطاب به نامه نوشتند بخاطر کم کاری در تصویب قانون برای مقابله با امریکا کردند اما هنوز به مردم نامه ننوشتند و از کو

🔻نمایندگان مجلس خطاب به نامه نوشتند بخاطر کم کاری در تصویب قانون برای مقابله با امریکا کردند اما هنوز به مردم نامه ننوشتند و از کو

🔻نمایندگان مجلس خطاب به #رهبری نامه نوشتند بخاطر کم کاری در تصویب قانون برای مقابله با امریکا #عذرخواهی کردند اما هنوز به مردم نامه ننوشتند و از کوتاهی خود در تامین نیازهای مردم و قصور در انجام وظایف یک نماینده واقعی عذرخواهی نکردند.

@antioligarchie