🔺این سکوت یک ساله را فراموش نمیکنیم!..۳۶۵ روز از دستگیری غیرقانونی اسفندیار رحیم‌ مشایی در خیابان و ‌حبس وی میگذرد!

🔺این سکوتِ یک ساله را فراموش نمیکنیم!

365 روز از دستگیری غیرقانونی اسفندیار رحیم‌ مشایی در خیابان و ‌حبس وی میگذرد!

[جهت ثبت در تاریخ]

🆔 @BdooneMarZ