:.. ‏این آرزو را به خواهید برد …

#احمد_خاتمی:

🔻‏اینها که امروز می‌گویند شراب را آزاد کنیم، فردا خواهند گفت حجاب و اسلامی بودن نظام را به رفراندوم بگذارید

‏این آرزو را به #گور خواهید برد


@antioligarchie