یا ارحم الراحمین. به لطف ومهربانیت. به همه ﺳﻼﻣﺘﯽ وعزت بده

یا ارحم الراحمین
به لطف ومهربانیت
به همه ﺳﻼﻣﺘﯽ وعزت بده
الهی عاقبت همه را بخیر کن

💟 @asrare_movafaghiyat