✍💎.. ➕صد در صد مثبت باشید

✍💎

➕صد در صد مثبت باشید
به همان میزان که کلمات مثبت می‌توانند ما را به اهدافمان نزدیک سازند،کلمات منفی می‌توانند ما را از اهدافمان دور کنند . اگر هدف ما رسیدن به ثروت باشد،کلمات ثروت ،پول،فراوانی،رحمت و بارش مثبت تلقی میشوند و ما را به هدف نزدیک‌تر میکنند . اما کلماتی مانند فقر،تنگدستی،بی‌پولی و ...مارا از اهدافمان دور میکنند . پس هیچگاه نباید به زبان بیاوریم که :"من بدبخت نیستم ."زیرا ضمیرناخودآگاه شما، بدبخت را میگیرد و به آن فکر میکند بلکه باید بگوییم:"من خوشبختم"

#دکتر_احمد_حلت

🌺🍂🌺
@asrare_movafaghiyat🌺🍂🌺