تا حالا دیدید کسی خوشحال باشه از اینکه پا داره؟. ولی خب خیلی‌ها هستن ناراحتن از اینکه پا ندارن

تا حالا دیدید کسی خوشحال باشه از اینکه پا داره؟
ولی خب خیلی ها هستن ناراحتن از اینکه پا ندارن

هر شب قبل خوابیدن، ده نعمتی که دارید را به یاد آورید و بابت داشتن آنها خدا را شکر کنید
این تمرین را چهل شب ادامه دهید.
الهی شکر

💟 @asrare_movafaghiyat