شادباشید. وبه کیفیت زندگی خود. اهمیت دهید

شادباشید
وبه کیفیت زندگی خود
اهمیت دهید
شماهمین یک زندگی
را دارید ودیگرهیچگاه
متولدنخواهید شد.
جواب محبت آدمها رابه
موقع بدهید،،!!!
محبتهای تاریخ گذشته،
عطروطعم اصلی رانخواهند داشت

💟 @asrare_movafaghiyat