🔹 خروج امریکا از برجام و تبعات آن برای ایران.. ✍ محمد مهدی عسگری

#گزارش

🔹 خروج امریکا از برجام و تبعات آن برای ایران

✍ محمد مهدی عسگری
دی ۹۷

@dachstudien