🔹 نقشه پیش بینی نرخ رشد و کاهش جمعیت کشورهای جهان.. …

🔹 نقشه پیش بینی نرخ رشد و کاهش جمعیت کشورهای جهان

آلمان جزء کشورهایی است که تا سال ۲۰۵۰ با رشد منفی روبرو خواهد بود.


@dachstudien