وقتی می‌گوییم: «من این کار را انجام می‌دهم و دشواری آن را به جان می‌خرم.»

#انگیزشی
وقتی می گوییم:« من این کار را انجام می دهم و دشواری آن را به جان می خرم.»

آن وقت است که همه چیز این جهان به حمایت از ما بر می خیزد.

🔶@dadgar_chnl