آدم‌های خوش‌بین. این توانایی را دارند. که مشکلات را در جعبه‌ای بگذارند

آدم‌هایِ خوش‌بین
این توانایی را دارند
که مشکلات را در جعبه‌ای بگذارند
و سراغِ کار و زندگی‌ِشان بروند!
این کار به معنایِ
حذفِ مشکل نیست،
بلکه به معنایِ
حذف نکردن بقیه زندگی است...

🔸@dadgar_chnl