عنوان Meistertitel چیست؟

عنوان Meistertitel چیست؟
افرادی که دوره آوسبیلدونگ را گذرانده اند و امتحان پایان دوره آوسبیلدونگ Gesellenprüfung را با موفقیت پشت سر گذرانده اند می‌توانند مستقیم دوره استادی را بگذرانند به شرطی که در همان رشته آوسبیلدونگ خود ادامه بدهند اما اگر بخواهند در یک رشته دیگر درجه Meister بگیرند باید سه تا 4 سال تجربه کاری بعد از آوسبیلدونگ داشته باشند تا بتوانند دوره استادکاری را شروع کنند.
@dotDE