🔴 درس جدید. 🔴 یک سخنرانی خوب را چگونه آغاز کنیم؟. 🔴 آیا شروع مهمه؟

🔴 درس جدید
🔴 یک سخنرانی خوب را چگونه آغاز کنیم؟
🔴 آیا شروع مهمه؟
🔴 عزت نفس و اعتماد به نفس
🔴چند راهکار
🔴 چقدر خودتان را دوست دارید؟ و دیگران را چقدر؟
🔴 حس خوب!
🔴 خلاقیت مهم است
🔴 زمان بندی مناسب
🔴 پایان به یادماندنی یک سخنران
@fannebayan