🔴 ما با چه زبانی با فرزندمان حرف میزنیم؟

🔴 ما با چه زبانی با فرزندمان حرف میزنیم؟با هر زبانی رفتار و گفتگو کنیم ،نسل های بعد هم تحت تاثیر ما خواهند بود.
#آموزش_رایگان_تصویری
@fannebayan