فردی که مشاهده می‌کنید یکی از کارمندان سابق ناسا هستش که شاهد رویداد‌های عجیبی در این سازمان بوده و بعد مدتها این رازو فاش کرده اس

فردی که مشاهده می کنید یکی از کارمندان سابق ناسا هستش که شاهد رویداد های عجیبی در این سازمان بوده و بعد مدتها این رازو فاش کرده است
.....
https://t.me/joinchat/AAAAAEjkkqrXpeLzwvZBWg