💎 انسان‌ها تنبل نیستند، بلکه فقط اهدافی را انتخاب می‌کنند که هیچ اشتیاقی برای انجامش ندارند … «آنتونی رابینز»

💎 انسان‌ها تنبل نیستند، بلکه فقط اهدافی را انتخاب می‌کنند که هیچ اشتیاقی برای انجامش ندارند … «آنتونی رابینز»

💎 انسان‌ها تنبل نیستند، بلکه فقط اهدافی را انتخاب می‌کنند که هیچ اشتیاقی برای انجامش ندارند.

"آنتونی رابینز"

🆔 Mag.iNoti.ir
🆔 @iNotiOfficial
🌎 https://iNoti.com