‌‌‌. مکهلز، موفق‌ترین کاشف دنباله‌دار حال حاضر دنیا که اخیرا دوازدهمین دنباله‌دار خود را کشف کرد

‌‌‌
مکهلز، موفق‌ترین کاشف دنباله‌دار حال حاضر دنیا که اخیرا دوازدهمین دنباله‌دار خود را کشف کرد. (قسمت ⑵
‌‌
مترجم: سمانه عاقل‌پسند
گوینده: فرشاد شبستری
تدوین: دارا تیموری‌فر

قسمتهای بعدی بعد منتشر شدن ارسال میشه

🆔@n1244ss🔭