اعضای حزب کمونیست روسیه در مراسم شصت و ششمین سالگرد درگذشت «جوزف استالین» رهبر سابق اتحاد جماهیر شوروی در حال عزیمت به سمت مقبره ا

اعضای حزب کمونیست روسیه در مراسم شصت و ششمین سالگرد درگذشت "جوزف استالین" رهبر سابق اتحاد جماهیر شوروی در حال عزیمت به سمت مقبره او در میدان سرخ مسکو..

@kharmagaas