"در قلب هر آدمیزاده‌ای دو احساس متضاد هست:. به هنگام شوربختی، دیگران همه با ما همدردی می‌کنند

"در قلب هر آدمیزاده ای دو احساس متضاد هست:
به هنگام شوربختی، دیگران همه با ما همدردی می کنند. چنین نیست؟
اما چندان که از میدان نبرد با زندگی پیروزمند درآمدیم و توانستیم بینوایی را به زانو در آوریم و به نوایی برسیم، همان کسان که همدردان روزگار تیره بختی ما بوده اند، در خود احساس تأسفی می کنند و چه بسیار که راهی می جویندتا بار دیگر ما را به بینوایی پیشین بازگردانند! و چه بسیار که این همدردان قدیم بی آن که خود آگاه باشند، در ژرفای روحشان احساس حقد و کینه نیز می کنند!
@kharmagaas
دماغ _ریونوسوکه آکوتاگاوا_ ترجمه احمد شاملو