یک بیت آواز. محمد رضا شجریان.. دلا مباش چنین هرزه گرد و هر جایی

یک بیت آواز
محمد رضا شجریان

دلا مباش چنین هرزه گرد و هر جایی
که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود..
@kharmagaad