کارت پوستال نژاد پرستی.. روی کارت پستال این مطلب نوشته شده است:

کارت پوستال نژاد پرستی

این کارت برای دهه ۱۹۰۰ در آمریکاست که یک مرد سفید پوست را در حال بوسیدن یک زن سیاه پوست نشان میدهد و از سوی زنی برای تحقیر همسرش ارسال شده است. روی کارت پستال این مطلب نوشته شده است:
"چیز خاصی نیست.
میدونم تو عادت به خطاکاری داری.
اگرچه مطمئن نیستم تو یک زمانی به خاطر خطاهات محاکمه بشی.
تو انقدر دختربازی که حتی یک زن هرزه با وجود بوی گندش،
احساسات شهوانی تو رو بر انگیخته میکنه."

@kharmagaas