محمود صادقی:. رییس به نمایندگان اجازه بحث نداد.»

محمود صادقی:
"مصرف مبلغ دو میلیارد و سیصد و هفتاد و پنج میلیون یورو از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به شرح جدول زیر با یک کلیک تصویب شد! رییس به نمایندگان اجازه بحث نداد."
@kharmagaas