‍ نیایش. به خدایی که نگاهبان ایران است.. به خدایی که بارآور است

‍ نیایش
به خدایی که نگاهبان ایران است.
به خدایی که بارآور است.
به خدایی که تیر دشمن به سوی خودِ دشمن باز می‌گرداند.
به خدایی که کوروش به او یزش می‌کند.
به خدایی که برای شادی مردم، به داریوش فرمان می‌دهد.
به خدایی که سرنوشت‌ها را رقم می‌زند.
به همه‌ی این خدایان که آشکار و نهان در شاهنامه پدیدارند.
به همه‌ی این خدایان که در ژرفای نهانِ ما ایرانیان، گاه خفته و گاه بیدارند.
به آن شیر و آن خورشید، که نماد مهر و پیمان‌اند و به درفشِ ایران باز خواهند آمد.
به جمشید، چهره‌ی زمینیِ مهر، که نوروز را آورد تا جاودانه بتوانیم خود را نو کنیم و
با خدایانمان
جاودانه کهنی نو مانیم.

هفتم ژوئن ۲۰۱۸ فرانسه
کانالِ فلسفیِ « تکانه »

#خسرو_یزدانی
#تکانه

@khosrowchannel