«رز» درباره قربانیان جنگ به ویژه زنان است. درامی جذاب از جنگ و مرگ و عشق و …

"رز" درباره قربانیان جنگ به ویژه زنان است.فیلمی ازسینمای لهستان که جنایتها و تعرضهای اسلاوها را پس از پایان جنگ جهانی دوم به نمایش میگذارد که باجی به ژرمنها نمیدهند.درامی جذاب از جنگ و مرگ و عشق و...