📌جزئیات جدید از معاملات ارز در سامانه نیما

📌جزئیات جدید از معاملات ارز در سامانه نيما

🔹ميانگين نرخ امروز ارز در سامانه نيما به ازاء هر يورو حدود ٩١٨١تومان بود.
🔹مجموع فروش ارز حاصل از صادرات، امروز به ٦٨ميليون يورو رسيد.
🔹مجموع تامين ارز بابت واردات، امروز به حدود ٣٩ميليون يورو رسيد.
🔹مجموع فروش ارز حاصل از صادرات از تاريخ ١٦ مرداد تا امروز به پنج ميليارد و چهارصد و بيست و يک ميليون يورو رسيد.
🔹مجموع تامين ارز برای واردات از تاريخ ١٦مرداد تا امروز به چهار ميليارد و هفتصد و نود و هفت ميليون يورو رسيد.
🆔 @modirtamin 💯