🔺 «پسته در داخل کشور ۲ برابر نرخ صادراتی به فروش می‌رسد …».. 🆔 💯

🔺«پسته در داخل کشور ۲ برابر نرخ صادراتی به فروش می‌رسد...»

🆔 @modirtamin 💯