🎥 آیا دمکراسی بدون اعتماد وجود دارد؟! …▪️اصولا چرا سیاستمداران از صحبت درباره دمکراسی بیزارند؟

🎥 آیا دمکراسی بدون اعتماد وجود دارد ؟!


▪️اصولا چرا سیاستمداران از صحبت درباره دمکراسی بیزارند؟


•●[I➣کانال علوم سیاسی
•●[I➣ @politickaraj