✳️ مردم هر جامعه‌ای برای رسیدن به رفاه، توسعه و پیشرفت راهی جز آگاهی ندارند

✳️ مردم هر جامعه ای برای رسیدن به رفاه، توسعه و پیشرفت راهی جز آگاهی ندارند

👈زمانی که ملتی دور از مناسبات قدرت و ساختار های اجتماعی قرار بگیرند مانند فردی کرو لال میباشند که دستشان به هیچ جایی بند نیست و همیشه منتظر هستند دیگران برایشان تصمیم بگیرند و معمولا در عمل از قبل انجام شده قرار میگیرند.

🔺برای از بین بردن این بحران باید شعور سیاسی و فهم از ساختار قدرت در افکار عمومی به وضوح روشن شود تا فرهنگ دانستن و مشارکت سیاسی نهادینه گردد.

🔺تا زمانی که به مردم آگاهی سیاسی و اجتماعی عرضه نگردد و این آگاهی در جامعه فراگیر نشود هیچ تغییری را نباید توقع داشت.

✅ #سیاست_شناسی
@politicology