🔴🔴 موشک‌های فراصوت برای رهگیری و شناسایی بسیار سخت هستند

🔴🔴 موشک های فراصوت برای رهگیری و شناسایی بسیار سخت هستند

🔺به نظر می رسد این نسل از سلاح ها عرصه جدید مسابقه تسلیحاتی باشد. این سامانه موشکی فاقد موتور است و قابلیت هدایت از راه دور را دارد

🔺این نسل از موشک ها می تواند زمین بازی را برای آینده نظامی کشورها تغییر دهد. هر کشوری که بتواند این تکنولوژی را به کار ببندد، می تواند زمان کمتری رو برای حمله به دیگر کشورها داشته باشد. این زمان کنش و واکنش کمتر اصلی است که باعث تحول امنیت جهانی در آینده می شود.
🔸منبع: RAND

✅ #سیاست_شناسی
@politicology