﷽. خدایا!. هر لحظه‌ام شکر توست …


خدایا!
هر لحظه ام شکر توست...

در خود که نگاه میکنم،
تا ببینم خطـــا کجـــاســـت،
بعد ازکمی تأمل و قدری سکــــوت
پی میبرم :
آنجا که خالـــــي از خــداســـــت،
مملــو از خطـــاســـــت..

شبـــی آرام و ســـــرشار از
شکرگزاری از خـالق مهـربــان
بــــرایتـــان آرزومــــــندم
شـــــــــب بخــــــــــــیر🌹


@rahe_aseman