آن روز انسان می‌گوید: راه فرار کجاست؟. هرگز راه فراری نیست …‼. آیات ۱۰، ۱۱/قیامت …

آن روز انسان می گوید: راه فرار کجاست؟
هرگز راه فراری نیست...‼
آیات 10، 11/قیامت


@rahe_aseman