‍ 🔻دین و علوم اجتماعی🔻.. ✍️رسول ملکیان اصفهانی (استاد وپژوهشگرحوزه علمیه اصفهان)

‍ 🔻دین و علوم اجتماعی🔻

✍️رسول ملکیان اصفهانی (استاد وپژوهشگرحوزه علمیه اصفهان)

مادر من کمال ومعنویت خودش راعلاوه در خود و خانواده دراجتماع جستجو می کرد. من اوایل جوانی و دوران تحصیل حوزوی خیلی متوجه این مطلب نبودم که مگرمیشود سعادت رادراجتماع هم جستجو کرد وبدست آورد.
سالهای عمرمن سپری شد وبه بیش ازسه دهه طلبه گی رسید انقلاب و جمهوری شکوهمند اسلامی هم وارد دهه چهارم خود شده بود ومسائل اجتماعی یکی بعدازدیگری درجامعه جلوه گرمیشد وبه تعبیری ازعمق به سطح می آمد من هم کم کم متوجه عمق مسئله فرد وخانواده(جمع کوچک ) واجتماع(جمع بزرگ) شدم.
ولی هنوزتردید داشتم آیا بواقع میشود فهم اجتماعی داشته باشم وارتباط آن رابا تحصیلات دینی خود برقرارکنم کاری که بعدا فهمیدم چقدرعمیق ومشکل است.
حقیقت این بود که مادرمن نسبت به اوضاع محله وکوچه وشهربی تفاوت نبود . بااینکه یک زن خانه داروفوق العاده مردمی محسوب میشد لکن نسبت به وضعیت کوچه ومحله بی تفاوت نبود.
ازریختن زباله وبی نظمی وسروصداگرفته درکوچه تا مجرد ماندن دختروپسرو نداشتن کاربرای پسرها واخلاق ورفتارشان و حجاب ورفتن وآمدنشان و.... .
اینکه دختران خودش ازدواج کرده بودنند وپسران خودش تحصیل کرده بودنند واشتغال وخانواده داشتند برایش کافی نبود بلکه برایش اهمیت داشت که دیگران هم آیا اشتغال ؛ ازدواج ؛ تحصیل ؛ نان ؛ پول و... دارند یا نه ؟. دریک کلام خود را متعهد اجتماع هم می دانست. واین فقط درحرف وگفتارش نبود بلکه از هروسیله واهرم مشروع وقانونی استفاده می کرد که خدمتی به دیگران کند و هدفش این بود ؛ که این کاردرسعادت فردی خودش نقش موثری دارد وخداپسند است وازطرف دیگربیمه خود وخانواده خود می دانست و می گفت : خدمت به دیگران وساختن جامعه واجتماع خوب وسعادتمند سبب سعادت همه خواهد شد. روحش شاد.
من الان با حدود سه دهه ونیم ازعمرتحصیل وتحقیق وتدریس وکارهای مدیریتی متوجه عمق مسئله اجتماع شده ام چیزیکه خود بدنبال علم وآگاهی آن رفتم نه ازطریق دروس وتحصیل معمول ورایج طلبه گی و دراین راه با تعدادی ازاساتید وطلاب ممتازومستعد صحبت کردم و دراینجا اشاره مختصری به آن می کنم.
دردانشگاه کشورما حدود 1900 رشته علمی درسطوح مختلف وجود دارد غیرازرشته های گروه علوم پزشکی؛ درصورتیکه درحوزه های علمیه حدود 40 رشته تخصصی وجود دارد.
و جالب اینکه امروزه دردانشگاه درعلوم حوزوی ودینی 134 رشته ایجاد شده است که 52 رشته آن دکتری می باشد. که اکثردانشجویان آن طلاب هستند.؟؟؟
وبازجالب توجه اینکه دردانشگاه درگروه علوم انسانی 422 رشته و درگروه علوم اجتماعی 240 رشته وجود دارد که دراکثرآنها حوزه های علمیه باید ازنظرعلمی و عملی ورود پیدا کنند. چیزیکه الان وجود ندارد.؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اگربه 240 رشته گروه علوم اجتماعی توجه کنید باید متخصصان آن ساختمان جامعه راطراحی و اجراء ونظارت کنند چیزیکه الان درجامعه ما بسیارکم رنگ است.؟؟؟ و بسیاری از حوزویان ما هم اصلا ازآن خبر ندارند وبسیاری ازمحصولات علمی ودینی حوزه های علمیه فردی وحداکثرخانواده گی بوده است.
البته تاریخ گذشته ما هم دراین زمینه تاثیرداشته است زیرا حوزه های علمیه برای ورود به آن احساس نیازنمی کردنند.
خوب اینها سبب شد که علوم دینی و حوزوی ما دریک خواب سنگین بخصوص دراین 400 سال اخیرفروبروند ونسبت به تحولات دنیا عقب بیفتند البته استثنائاتی مثل حضرت امام(ره) ؛ آیت الله کاشانی و غیره جود داشته لکن بحث ما کل حوزه ودین وعالمان دینی است. یکی ازدلایل مهم آن عدم توجه جدی عالمان دینی به جامعه وعلوم اجتماعی بوده است . (1)

ادامه 👇
@religionandsociety