🍉یلدا بر همراهان خجسته باد🍉. 🍀مدرسه مولانا تقدیم میکند ☘. 🌷 🌹

🍉یلدا بر همراهان خجسته باد🍉
🍀مدرسه مولانا تقدیم میکند ☘
🌷 #موسیقی🌹

ماه پیشانو
#دریا_دادور
@roshanfekridini13