در وضعی که ما هستیم و دوران تحولی را که خواه ناخواه، و به همراه دنیا در پس گردونه‌ی تاریخ می‌پیمائیم، سکوت درباره‌ی فرهنگ، سرباز ز

در وضعی که ما هستیم و دوران تحوّلی را که خواه ناخواه، و به همراه دنیا در پسِ گردونه‌ی تاریخ می‌پیمائیم، سکوت درباره‌ی فرهنگ، سرباز زدن از وظیفه‌ی انسانی است.
اگر بحرانی در دنیای امروز باشد، بیش از بحرانِ اقتصاد و پول و نفت و نیرو، بحرانِ فرهنگ است.
نفت‌ها چراغ‌ها را روشن می‌دارند، ولی چه فایده وقتی چشم‌ها را تاری بگیرد؟ یا چه فایده که همه‌ی کارخانه‌ها خوب کار بکنند، مگر کارخانه‌ی وجود انسان؟

🌷دكتر محمّدعلی اسلامی‌ندوشن🌷
#فرهنگ_و_شبه‌فرهنگ

@sarv_e_sokhangoo