نشریه اکونومیست با اختصاص جلد شماره اخیر خود به فرارسیدن سال نوی میلادی، به بررسی مسائل مختلفی از تحولات جنگ تجاری چین تا وضعیت بر

نشریه اکونومیست با اختصاص جلد شماره اخیر خود به فرارسیدن سال نوی میلادی، به بررسی مسائل مختلفی از تحولات جنگ تجاری چین تا وضعیت بر

نشریه اکونومیست با اختصاص جلد شماره اخیر خود به فرارسیدن سال نوی میلادی، به بررسی مسائل مختلفی از تحولات جنگ تجاری چین تا وضعیت بریتانیا و فرجام توریسم در عربستان سعودی پرداخته است.
@Shabcheragh_Monthly